Peasant Round Italian Bread


Ingredients:

Peasant Round Italian White

Unbleached white flour, water, yeast, salt.

Peasant Round Italian Semolina

Durum flour, unbleached white flour, water, yeast, salt.

Peasant Round Italian Whole Wheat

Stone ground whole wheat, unbleached white flour, water, yeast, salt.
Peasant Round Italian Bread

Peasant Round Italian Semolina

Peasant Round Italian Whole Wheat